2740-04-7

8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-2-phenyl-4-benzopyrone hydrochloride

Cas Number: 2740-04-7 Molecular Structure
Boiling Point
235.2 ( ℃ )
CAS No 2683-56-9 Molecular Structure
CS16323
5-(DIMETHYLAMINO)AMYLAMINE
CAS No 37454-51-6 Molecular Structure
CS92415
5-(Dimethylamino)uracil
CAS No 351421-18-6 Molecular Structure
5'-ACETAMIDO-2-ACETOXY-4-DIMETHYLAMINO-2'-METHOXYCARBONYL-BENZOPHENONE
CAS No 57054-86-1 Molecular Structure
CS04320
5-Bromo-2-chloro-4-(dimethylamino)pyrimidine
CAS No 40678-73-7 Molecular Structure
CS42052
5-CHLORO-2-(((DIMETHYLAMINO)METHYLENE)AMINO)BENZOPHENONE
CAS No 3695-43-0 Molecular Structure
CS74060
5-DIMETHYLAMINO-2-(2-THIAZOLYLAZO)PHENOL
CAS No 54-88-6 Molecular Structure
CS39856
4-DIMETHYLAMINO-2-METHYLAZOBENZENE
CAS No 100-04-9 Molecular Structure
CS14126
4-(N,N-dimethylamino)benzenediazonium chloride
CAS No 4618-88-6 Molecular Structure
CS16630
3-amino-7-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-5-phenylphenazinium chloride
CAS No 6268-49-1 Molecular Structure
CS71086
4-DIMETHYLAMINOAZOBENZENE-4'-CARBOXYLIC ACID
CAS No 7612-98-8 Molecular Structure
CS54119
4-(N,N-DIMETHYLAMINO)AZOBENZENE-4'-ISOTHIOCYANATE
CAS No 29387-92-6 Molecular Structure
CS47404
(Dimethylamino)azobenzene