Butanoic acid,4-[[[[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-,phenylmethyl ester
CAS No. 827036-54-4
SM 105 75887-51-3
SM 245 75887-55-7
CH 402 75903-70-7
PHLOXINE BK 75888-73-2