1,3-Dioxolane-4,5-dicarboxylic acid,2,2-dimethyl-4-[(phenylmethoxy)methyl]-, dimethyl ester, (4R,5S)-
CAS No. 827032-11-1
ASISCHEM Z45295 714282-41-4
T-1708 7142-64-5
BH10Na3O8 12046-75-2