1-Propanol, 3-[4-[(1E)-1-[[(1S)-1-phenylethyl]imino]ethyl]phenoxy]-
CAS No. 650598-85-9