1H-Pyrazole-3-carboxylic acid,4-[[5-[2-(1,3-diethyl-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidin-6-yl)ethenyl]-2-thienyl]methylene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-
CAS No. 827037-89-8
ASISCHEM U66090 637303-10-7
ASISCHEM U67754 637302-97-7
AKOS BB-8078 637302-99-9
ASISCHEM U61387 637303-13-0
ASISCHEM U64628 637302-96-6
ASISCHEM U68026 637303-20-9
3-carboxy- 6543-54-0
AKOS BB-8097 637303-16-3