5-Thiazolecarboxylic acid,2-[(trans-4-methylcyclohexyl)(4-phenoxybenzoyl)amino]-, ethyl ester
CAS No. 827038-89-1